Thailand Wakeup

DESCRIPTION

Description

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย “รู้คุณแผ่นดิน”

เมื่อกลุ่มผู้นำความคิดรวมตัวกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ แห่งความสามัคคีครั้งสำคัญด้วยการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย
“ให้รัก หวงแหน และเข้าใจถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย ที่ต้องทำรวมกันขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน”
ประเทศไทยประกอบด้วยฐานหลักสามสิ่ง ได้แก่

ชาติ ที่ดำรงไว้ ซึ่งเอกราช และแผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทย

ศาสนา บรรทัดฐานแห่งจริยธรรม การปลูกฝั่งจิตสำนึกอันถูกต้องดีงาม
ตามจารีตประเพณี ด้วยหลักแห่งสติปัญญา และแหล่งขัดเกลาจิตใจของผู้คนในประเทศ

พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมืองแห่งสยามชาติอันก่อเกิดแผ่นดินแห่งอู่ข้าว อู่น้ำ และ
ความร่มเย็นเป็นสุข และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ทั้ง 3 ฐานหลักนี้ได้จารึกเรื่องราวอยู่บนธงชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย
ที่ได้รวมทั้ง 3 สถาบันก่อรวมเป็นธงไตรรงค์ที่โบกสบัดโลดแล่นให้คนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมา

“แต่ ณ วันนี้ด้วยคนไทยแตกความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ความแตกแยกภายในชาติจึงเกิดขึ้น
และน่าเป็นห่วงถึงอนาคตของชาติไทย ผู้จัดทำโครงการจึงได้สร้างโครงการ
“รู้คุณแผ่นดิน” เพื่อให้คนไทยได้กลับมามี สติ และตื่นขึ้นมาอย่างมีเหตุผล พร้อมหันหน้ามาช่วยกันสร้างความสามัคคี
ภายในชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินต่อไป ควบคู่กับฐานหลักทั้งสาม
นั้นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหาษัตริย์ ต่อไป”

เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับอุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ที่ 1097 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ 10241 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ธันวาคม 2555

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved

PREVIEWS

iPhone Screenshot 1

iPhone Screenshot 2

iPhone Screenshot 3

iPhone Screenshot 4

iPhone Screenshot 5

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved