EECON 35

DESCRIPTION

Description

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference : EECON)

ประวัติการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference : EECON) ได้เริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2521 โดยมีการรวมตัวกันของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัตถุประสงค์ในการประชุมวิชาการก็เพื่อให้แต่ละสถาบันนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยการจัดการประชุมนี้ กำหนดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved

PREVIEWS

ดูตัวอย่างวิดีโอที่ http://youtu.be/MnxuSds-GKA

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved