ทาง Pheonec Co., Ltd. ได้มีโอกาศพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้กับงาน “การประชุมการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35” ซึ่งจัดที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 12-14 ธันวาคมนี้

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ : http://eecon35.bu.ac.th/

EECON 35

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference : EECON)

ประวัติการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference : EECON) ได้เริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2521 โดยมีการรวมตัวกันของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัตถุประสงค์ในการประชุมวิชาการก็เพื่อให้แต่ละสถาบันนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยการจัดการประชุมนี้ กำหนดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

About the Author: