Tree Talk Tshirt

Tree Talk Tshirt

DESCRIPTION

Description

แอพพลิเคชั่น Tree Talk Tshirt for iOS โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ด้วยพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้สร้างความยั่งยืนมั่นคงให้แก่พสกนิกรด้วยโครงการพระราชดำริมากมาย โดยพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ได้แสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงให้กับพสกนิกรเสมอมา

ในโอกาสนี้ ปตท.เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านพลังงาน และปิโตรเคมี ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความมั่นคง โดยเห็นได้จากการผลิตเชื้อเพลิงที่เพียงพอกับผู้คนในประเทศ การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ มีเนื้อหาใจความในทางเดียวกันกับพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประเทศชาติ

เป็นเหตุผลให้ โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้นำเรื่องราวของแนวคิด “ความยั่งยืน” มาเป็นเรื่องนำ ในการถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ บนพื้นฐานทางแนวคิดของการอยู่อาศัยบนความสุขที่ยั่งยืน ผ่านการประกวดดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ที่จะมาแสดงความสามารถ และบอกเล่าความรู้สึกต่อน้ำพระทัยจากพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกองทัพบก จะได้มีโอกาสนำเอาแนวคิดด้านความมั่นคง บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง สร้างมุมมองแห่งความยั่งยืนให้แก่ผู้คนภายในชาติ และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีผ่าน “บทเพลงรักแห่งแผ่นดินในปีที่ ๓” ร่วมกันอีกครั้ง

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved

PREVIEWS
Tree Talk Tshirt
Tree Talk Tshirt
Tree Talk Tshirt
Tree Talk Tshirt
Tree Talk Tshirt
Tree Talk Tshirt

Copyright © 2012 Pheonec Co., Ltd. All Rights Reserved

Work Categories