รับทำ App iPhone

  • Thailand WakeUp

    Thailand Wakeup DESCRIPTION Description โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย “รู้คุณแผ่นดิน” เมื่อกลุ่มผู้นำความคิดรวมตัวกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ แห่งความสามัคคีครั้งสำคัญด้วยการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย “ให้รัก หวงแหน และเข้าใจถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย ที่ต้องทำรวมกันขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน” ประเทศไทยประกอบด้วยฐานหลักสามสิ่ง ได้แก่ ชาติ ที่ดำรงไว้ […]