ทำ app ipad

  • Thailand WakeUp

    Thailand Wakeup DESCRIPTION Description โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย “รู้คุณแผ่นดิน” เมื่อกลุ่มผู้นำความคิดรวมตัวกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ แห่งความสามัคคีครั้งสำคัญด้วยการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย “ให้รัก หวงแหน และเข้าใจถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย ที่ต้องทำรวมกันขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน” ประเทศไทยประกอบด้วยฐานหลักสามสิ่ง ได้แก่ ชาติ ที่ดำรงไว้ […]

  • THAILAND WAKEUP

    THAILAND WAKEUP ( www.thailandwakeup.com ) โครงการประกวดภาพยนตร์รณรงค์ “รู้คุณแผ่นดิน” ความยาว 90 วินาที จากเหตุการณ์ความแตกแยกทางความคิดของคนไทยได้สร้างความถดถอยต่อภาพลักษณ์ประเทศชาติ และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม ร่วมถึงการดำรงชีวิตจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเทศไทยจะกลับมาเป็นบ้านที่แสนสุขของเราคนไทยทุกคนนั้น จึงต้องหันหน้ามาคุยกัน และร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้นำทางความคิดของสังคมไทยหลายท่าน มองเห็นและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงริเริ่มแนวคิดที่ทำให้คนไทยกลับมา […]